Información general de FPB Mantenimiento de Vehículos

Volver

PLAN ESPECÍFICO DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES

Año lectivo: 2019-2020
Curso: 1º de FPB Mantenimiento de Vehículos
Asignatura: Todas

post

1º FPB DE MANTEMENTO DE VEHÍCULOS CURSO 2019-2020
TITORA: MONTSE GONZÁLEZ
INFORME DE MATERIAS PENDENTES DA 1ª E 2ª AVALIACIÓNS
TAREFAS A REALIZAR PARA SUPERALAS


 MÓDULO DE COMUNICACIÓN E SOCIEDADE:
Galego: (montsegonzalez44@gmail.com).
Aos s alumnos con algunha avaliación suspensa, enviaráselles por mail un cuestionario por cada avaliación. Unha vez cumprimentado/s será/n enviado/s á profesora nas datas que se lles indiquen.
Valorarase a corrección das respostas, o cumprimento dos prazos de entrega e a boa presentación.
É necesario ter presentado o caderno das avaliacións pendentes, debidamente cumprimentado. De non ser así deberá ser enviado ao mail da profesora, dentro do prazo indicado.
Concretaranse as datas e contidos cos alumnos en cuestión.


Lengua:(montsegonzalez44@gmail.com).
A los alumnos con alguna evaluación suspensa, se les enviará por mail un cuestionario por cada evaluación. Una vez cumplimentado será reenviado a la profesora en las fechas indicadas por esta.Se valorará la corrección de las respuestas, el cumplimiento de los plazos de entrega y la buena presentación.
Es necesario haber presentado la libreta de las evaluaciones pendientes, debidamente cumplimentada. De no ser así, deberá ser enviada al mail de la profesora dentro del plazo indicado.
Se concretarán las fechas y los contenidos con los alumnos en cuestión.


Inglés: (suameixo@hotmail.com).
Os alumnos suspensos deberán copiar e cumprimentar no caderno propio desta materia ,as tarefas correspondentes á avaliación ou avaliacións pendentes.
Terase en conta a presentación, claridade e boa organización das actividades, sendo necesario copiar os enunciados.
Os contidos específicos e as datas de entrega das tarefas encomendadas será comunicada de xeito individual a cada alumno vía Tokapp e/ou e-mail.

Ciencias Sociais:(gomez.amoedo@gmail.com).
Os alumnos que teñan algunha avaliación suspensa, terán que realizar un cuestionario por cada avaliación ,cos contidos dados en cada unha. Serán enviados e entregados ao mestre debidamente realizados nas datas que se indiquen.

 MÓDULO DE CIENCIAS APLICADAS:
Ciencias Aplicadas: (jesusecoloxica@gmail.com).
A los alumnos con las evaluaciones suspensas se les enviará por mail las tareas correspondientes para poder superar la asignatura. Tendrán las fechas de entrega para enviar por mail.
Es IMPRESCINDIBLE tener y presentar (ya se indicará cómo) TODAS las libretas COMPLETAS del curso de la asignatura.


Seguridade e saúde laboral: (jesusecoloxica@gmail.com).
A los alumnos con las evaluaciones suspensas se les enviará por mail las tareas correspondientes para poder superar la asignatura. Tendrán las fechas de entrega para enviar por mail.
Es IMPRESCINDIBLE tener y presentar (ya se indicará cómo) TODAS las libretas COMPLETAS del curso de la asignatura.


Matemáticas: (jesusecoloxica@gmail.com).
A los alumnos con las evaluaciones suspensas se les enviará por mail las tareas correspondientes para poder superar la asignatura. Tendrán las fechas de entrega para enviar por mail.
Es IMPRESCINDIBLE tener y presentar, (ya se indicará cómo) .TODAS las libretas COMPLETAS del curso de la asignatura.

 AMOVIBLES: (jaironovo@colegiovigo.com).
A recuperación farase mediante exercicios e cuestionarios que serán enviados polo profesor.

 MECANIZADO E SOLDADURA: (jaironovo@colegiovigo.com).
A recuperación farase mediante un exame telemático no que se englobe a materia impartida nas correspondentes avaliacións.

 PREPARACIÓN DE SUPERFICIES: (gabrielago@hotmail.com).
1ª avaliación : Os alumnos realizarán os exercicios que teñan pendentes dos temas 2 e 3.
2ªavaliación : Os alumnos realizarán os exercicios que teñan pendentes dos temas 4 e 5.
 Todos realizarán no mes de xuño un control a través da aula virtual ou doutro medio.

IMPORTANTE: para poder aprobar a materia, os alumnos deberán presentar a tarefa , e esta terá que estar avaliada positivamente polo profesor.En Rande, a 15 de Maio de 2020